"H" hőszivattyús tarifa szolgáltatást garantáló rendelet

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 70/2009. (XII. 4.) KHEM rendelete a villamosenergia-piaci egyetemes szolgáltatás árképzéséről, valamint az egyetemes szolgáltatás keretében nyújtandó termékcsomagokról szóló 44/2008. (XII. 31.) KHEM rendelet módosításáról

Megjelent 175 sz közlönyben/43925 oldalon

http://kozlony.magyarorszag.hu

(1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § A villamosenergia-piaci egyetemes szolgáltatás árképzésérõl, valamint az egyetemes szolgáltatás keretében nyújtandó termékcsomagokról szóló 44/2008. (XII. 31.) KHEM rendelet (a továbbiakban: RE.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Az egyetemes szolgáltatás keretében értékesített villamos energia elszámolására vonatkozóan az egyetemes szolgáltatónak teljes ellátás alapú szerzõdés keretében a következõ árszabásokra kell ajánlatot tennie a felhasználók részére:

a) általános, egy zónaidős („A1”) árszabás,
b) általános, két zónaidős („A2”) árszabás,
c) közintézményi, két zónaidős („A3”) árszabás,
d) időszakos („B”) árszabás,
e) idényjellegű, egy zónaidős („H”) árszabás.

(2) Az „A1” és a „H” árszabás esetén az egyetemes szolgáltató – zónaidőtől függetlenül – egy naptári napon belül azonos árat köteles alkalmazni.

(3) Az egyetemes szolgáltató az „A2” és „A3” árszabás esetén az egyes zónaidők esetében eltérő, az adott zónaidőre jellemző beszerzést is figyelembe vevõ árakat köteles alkalmazni.

(4) Az egyetemes szolgáltató legalacsonyabb árú „B” árszabásának ára nem haladhatja meg az „A1” árszabásához tartozó (legmagasabb) ár 70%-át.

(5) Az egyetemes szolgáltató „H” árszabásának ára nem haladhatjameg a legalacsonyabb árú „B” árszabásához tartozó árat.

(6) Az „A2” és „A3” árszabást a zónaidőnkénti villamosenergia-fogyasztás mérési feltételeinek megléte, valamint a (16) bekezdésben meghatározott esetben lehet alkalmazni.

(7) A „B” árszabás szerint számolható el a felhasználó által meghatározott bármely, szakaszosan is biztonságosan üzemeltethető, külön mért – az elosztó vezérlőberendezésével vezérelt felhasználói áramkörre állandó jelleggel, megfelelõ segédeszköz (szerszám) hiányában állagsérelem nélkül nem leválasztható módon, nem dugaszolhatóan csatlakoztatott – felhasználói berendezés fogyasztása.

(8) A (7) bekezdés szerinti felhasználói berendezések részére az egyetemes szolgáltató – az elosztóval, valamint az átviteli rendszerirányítóval kötendõ megállapodás alapján – naponta összesen minimum 8 (a nyári idõszámítás idején 7) óra időtartamra köteles a villamosenergia-ellátást biztosítani, amibõl munkanapokon legalább 5, legfeljebb 6 (a nyári idõszámítás idején legalább 4, legfeljebb 5) óra eshet az 1. számú mellékletben meghatározott völgyidõszakba. A csúcsidõszakba eső villamosenergia-ellátás alkalmankénti időtartama nem lehet rövidebb 30 percnél.

(9) A „H” árszabás szerint számolható el a központi fűtésről és melegvíz-szolgáltatásról szóló kormányrendelet szerinti fűtési idényben a külön mért felhasználói áramkörre állandó jelleggel, megfelelõ segédeszköz (szerszám) hiányában állagsérelem nélkül nem leválasztható módon, nem dugaszolhatóan csatlakoztatott, legalább 3 jósági fokú hőszivattyúk és a napenergiából és egyéb megújuló energiaforrásokból nyert hőt épületek hõellátására hasznosító berendezések üzemeltetését közvetlenül szolgáló készülékek (pl. keringetõszivattyúk, automatikák) villamosenergia-fogyasztása.

(10) A (7) és (9) bekezdések rendelkezéseinek megsértése a villamos energia egyetemes szolgáltatási szerződés megszegésének minősül.

(11) „A3” árszabást csak közintézmény választhat.

(12) Profil elszámolású felhasználási helyre a közintézmény e rendelet szerinti bármely árszabást választhat.

(13) Idősoros felhasználási helyre a közintézmény „A1” és „A2” árszabást nem választhat.

(14) Aközintézmény – eltérő nyilatkozata hiányában – a kiegyenlítõ energiát az „A3” díjszabás keretében az egyetemes szolgáltatóval számolja el.

(15) Ha a közintézmény az „A3” árszabással elszámolt felhasználási hely tekintetében az egyetemes szolgáltatóval, a mérlegkör-felelősével, vagy az átviteli rendszerirányítóval a kiegyenlítõ energiát külön kívánja elszámolni, akkor az egyetemes szolgáltató az „A3” árszabás díjait a menetrend szerint elszámolt villamos energiára a külön jogszabályban előírt elosztói menetrend kiegyensúlyozási díjnak megfelelõ mértékkel csökkentett értékeken köteles alkalmazni.

(16) Nem mért közvilágítási célú vételezésre a felhasználó ez irányú kezdeményezése esetén „A2” árszabást kell alkalmazni a villamos energia rendszerhasználati díjakról szóló 119/2007. (XII. 29.) GKM rendelet 2. számú melléklet B) fejezet 2.1.5. pont c) alpont második vagy harmadik francia bekezdése szerinti esetekben.

(17) A felhasználó az „A1”, „A2”, „A3” árszabások mellé „B” és „H” árszabást is választhat.”

2. § Az RE. 5. §-ának (2)–(4) bekezdései helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejűleg az 5. § a következő (5)–(10) bekezdésekkel egészül ki:

„(2) A piaci alapú villamosenergia-beszerzés szolgáltatónkénti átlagos összehasonlító árát a piaci villamosenergia-árak alapján kell meghatározni a (3)–(4) bekezdésekben foglaltaknak megfelelõen.

(3) A piaci alapú villamos energia beszerzés tárgyévi országos összehasonlító árának meghatározásához

a) a lipcsei European Energy Exchange (EEX) által a tárgyév előtti év július 1. és november 30. közötti időszakában a tárgyévre jegyzett éves zsinór villamos energia termék napi elszámolóáraiból (€/MWh) az adott napi (munkaszüneti nap esetén a megelõzõ utolsó munkanapi) MNB forint/euró középárfolyamokkal számított Ft/kWh értékek – napi jegyzési zsinór termék mennyiségi adatokkal súlyozott – átlagár és

b) a tárgyév elõtti év július 1. és november 30. közötti idõszakában Magyarországon a VET 111. § (1) bekezdése szerinti, vagy ennek hiányában a VET 107. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti piacon jelentõs piaci erõvel rendelkezõ engedélyes által tartott egyéb, a Hivatal által jóváhagyott nyilvános villamos energia aukciókon értékesített, a tárgyévre vonatkozó éves zsinór termék árakból [Ft/kWh, illetve – €-ban történõ értékesítés esetén – az a) pont szerinti módon Ft/kWh-ra átszámítva] az értékesített zsinór termék mennyiségekkel súlyozva számított átlagár egyszerû számtani átlagát kell alapul venni, s ezt az értéket az egyetemes szolgáltatás termékösszetételének árarányait tükrözõ 1,169-es szorzóval kell korrigálni.


(4) Az egyes egyetemes szolgáltatók piaci alapú villamosenergia-beszerzésének az egyetemes szolgáltatási ár képzésénél figyelembe vehető tárgyévi összehasonlító árát úgy kell számszerűsíteni, hogy a (3) bekezdés szerinti országos összehasonlító árat az egyes egyetemes szolgáltatók tárgyévben érvényesülõ fajlagos piaci vásárlási költségeinek az egyetemes szolgáltatók összességének fajlagos, ugyanezen idõszakra vonatkozó piaci vásárlási költségétől való eltérésével egyező mértékben kell korrigálni.

(5) A Hivatal

a) a piaci alapú villamosenergia-beszerzés – (3) bekezdésben foglaltak alapján kiszámított – tárgyévre vonatkozó országos átlagos összehasonlító árát a tárgyév elõtti év december 15-ig,
b) az egyetemes szolgáltatók által egyetemes szolgáltatás céljára vásárolt villamos energia tárgyévi tényleges piaci vásárlási átlagárát, valamint az egyes egyetemes szolgáltatók tényleges piaci vásárlási átlagárának ettől való százalékos eltérését a tárgyévet követõ év február 28-ig,
c) az egyetemes szolgáltatók által egyetemes szolgáltatás céljára vásárolt villamos energia negyedéves tényleges piaci vásárlási átlagárát, valamint az egyes egyetemes szolgáltatók tényleges piaci vásárlási átlagárának ettõl való százalékos eltérését a naptári negyedévet követõ hónap 20-ig a honlapján közzéteszi.

(6) Az egyetemes szolgáltató által az elismert éves villamosenergia-beszerzési átlagár felett alkalmazható kereskedelmi árrés éves átlagos értéke legfeljebb 1,98 Ft/kWh lehet.

(7) Az egyetemes szolgáltató a Hivatalhoz benyújtott árváltoztatási kérelmében a 2. számú melléklet szerinti képlet alkalmazása során – tényadatok hiányában – becsült adatok figyelembevételével jár el.

(8) A Hivatal a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 113/A. § (3) bekezdése szerinti ellenõrzés során, tényleges adatok figyelembevételével jár el.

(9) Ha az egyetemes szolgáltató által alkalmazott értékesítési árak alapján számított éves átlagos egyetemes szolgáltatási ár és az elismert éves villamosenergia-beszerzési átlagár alapján számított fajlagos kereskedelmi árrés tárgyévi átlagos értéke elmarad a (6) bekezdés szerinti értéktől, akkor az egyetemes szolgáltató az eltérésnek megfelelõ, a Hivatal által határozatban megállapított összeget a tárgyévet követõ év értékesítési áraiban érvényesítheti.

(10) Ha az egyetemes szolgáltató által alkalmazott értékesítési árak szerinti éves átlagos egyetemes szolgáltatási ár és az elismert éves villamosenergia-beszerzési átlagár alapján számított fajlagos kereskedelmi árrés tárgyévi átlagos értéke meghaladja a (6) bekezdés szerinti értéket, akkor az egyetemes szolgáltatónak a Vhr. 113/A. §-a
(4) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárnia.”
3. § Az RE. 2. számú melléklete e rendelet melléklete szerint módosul.
4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdés szerinti eltéréssel – 2010. január 1-jén lép hatályba.
(2) Az RE. e rendelettel módosított 3. §-a (1) bekezdésnek e) pontja, az (5) és a (9) bekezdése 2010. április 16-án lép hatályba.
(3) Az RE. e rendelettel módosított 5. §-ának (9) bekezdésében foglaltakat elsõ alkalommal a Vhr. 113/A. §-ának
(3) bekezdése szerinti, 2010. március 31-ig elvégzendõ vizsgálat által érintett idõszakra vonatkozóan kell alkalmazni.
(4) Ez a rendelet 2010. április 17-én hatályát veszti.
Hónig Péter s. k.,
közlekedési, hírközlési

Melléklet a 70/2009. (XII. 4.) KHEM rendelethez

„2. számú melléklet a 44/2008. (XII. 31.) KHEM rendelethez

Az egyetemes szolgáltatási ár képzése

1. Az RE. 2. számú melléklete „1. Az egyetemes szolgáltató az egyetemes szolgáltatási árakat az alábbi képletek figyelembevételével képezi” pontjának (1) számú képlete helyébe a következõ képlet lép: „(1)
E = (V1*p1 + V2*p2 + K) / (V1 + V2 + V3) + M + D / (V1 + V2 + V3)”

2. Az RE. 2. számú melléklete „2. Jelölések” pontjában a „p1” jelöléshez tartozó magyarázat helyébe a következõ rendelkezés lép:
„p1: a piaci alapú villamos energia beszerzés 5. § (2)–(4) bekezdések szerint szolgáltatónként számított éves átlagos összehasonlító ára (Ft/kWh);”

3. Az RE. 2. számú melléklete „2. Jelölések” pontjában a „ppi” jelöléshez tartozó magyarázat helyébe a következõ rendelkezés lép: „ppi: az Elosztói szabályzatban meghatározott mennyiségi eltérés elszámolási egységára (Ft/kWh) az i-edik hónapban (de legfeljebb az Elosztói szabályzatban meghatározott érték), amely
– az egyetemes szolgáltató pótlólagos (elosztótól történõ) beszerzése esetén megegyezik az elosztó által számlázott egységárral,
– az egyetemes szolgáltató (elosztónak történõ) értékesítése esetén az elosztó által fizetendõ egységár és a havi beszerzési átlagár (a piaci alapú villamosenergia-beszerzés elismert árának és a külön jogszabály alapján a kötelezõ átvétel keretében beszerzett villamos energia árának havi súlyozott átlagára) elõjeles különbsége;”

4. Az RE. 2. számú melléklete „2. Jelölések” pontjában a „pli” jelöléshez tartozó magyarázat helyébe a következõ rendelkezés lép:
„pli: kiegyenlítõ energia elszámolási egységára az i-edik hónapban leszabályozás esetén, amelynek értéke a havi beszerzési átlagár (a piaci alapú villamosenergia-beszerzés elismert árának és a külön jogszabály alapján a kötelezõ átvétel keretében beszerzett villamos energia árának havi súlyozott átlagára), és az egyetemes szolgáltató részére a mérlegkör-felelõs által kiállított havi kiegyenlítõ energia számlában szereplõ nettó fajlagos leszabályozási átlagár különbsége (Ft/kWh);”

5. Az RE. 2. számú melléklete „2. Jelölések” pontjában az „M” jelöléshez tartozó magyarázat helyébe a következõ rendelkezés lép:
„M: az egyetemes szolgáltatás 5. § (6) bekezdés szerinti (legnagyobb átlagos) kereskedelmi árrése, Ft/kWh;”

6. Az RE. 2. számú mellékletének „2. Jelölések” pontja a következõ rendelkezéssel egészül ki:
„D: Az 5. § (7) bekezdése szerinti eltérésnek megfelelõ összeg; Ft.”